Skip to main content
Labo Rigo
© 2024 - Labo Rigo - Alle rechten voorbehouden

Facturatie

Terugbetaling 

De meeste routine, maar ook gespecialiseerde bepalingen in de klinische biologie genieten zogenaamde terugbetaling door de verplichte ziekteverzekering (mutualiteit). Hiervoor dient voldaan te zijn aan bepaalde regels, welke per test vastgelegd worden door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Deze regels worden door laboratoria toegepast bij het opmaken van uw factuur. 

Om terugbetalingsregels correct te kunnen toepassen moet het aanvraagformulier voorzien zijn van minimaal uw Belgisch rijksregisternummer of beter uw mutualiteitsgegevens (via bvb een kleefvignet van de mutualiteit).

Naast de klassieke terugbetaling, zijn er personen die recht hebben op verhoogde tussenkomst van de mutualiteit. Het zogenaamde W.I.G.W.-statuut. Dit statuut kan worden toegekend aan: 

  • Weduwen, weduwnaars, invaliden, gepensioneerden en wezen en aan de personen die zij ten laste hebben. 
  • Kinderen die recht geven op verhoogde kinderbijslag. 
  • Personen die recht hebben op het bestaansminimum of op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de personen die zij ten laste hebben. 
  • Personen die recht hebben op een tegemoetkoming voor gehandicapten en de personen die zij ten laste hebben. 

Het W.I.G.W.-statuut of de voorkeursregeling moet u aanvragen bij uw ziekenfonds. 
 

Derdebetalersregeling 

In ons land is er de zogenaamde "derdebetalersregeling" van toepassing. Deze zorgt ervoor dat u slechts "uw deel" van de kosten rechtstreeks betaalt aan het labo, het overige deel wordt door het RIZIV via uw mutulatiteit aan het labo betaald.
 

Opbouw van een factuur 

Een factuur voor prestaties in de klinische biologie wordt opgesteld via regels vastgelegd in een Koninklijk Besluit.
Op deze factuur staat de aanvragende arts vermeld, het referentienummer van het onderzoek, de datum en het gedeelte door u te betalen (het remgeld, eventueel verhoogd met de niet terugbetaalbare testen door het RIZIV.

Op de achterzijde van de factuur vindt u een detail van de gefactureerde testen.

Bij vragen of opmerkingen hieromtrent kan u steeds terecht bij onze facturatiedienst via administratie@laborigo.be of via het telefoonnummer 089/32.38.65 (niet op maandag of in het weekend).
 

Betaalvoorwaarden 

De facturen zijn betaalbaar voor het einde van de maand.
Na 2 herinneringen wordt de niet betaalde factuur bezorgd aan een incassobureau.
Door het incassobureau wordt verschuldigde bedrag verhoogd met enerzijds een vast forfait van 20 euro, anderzijds met 20% van het nog verschuldigde bedrag.
 

BTW (vanaf 1/1/2023)

Alle medische diensten (oa bloedonderzoeken) blijven vrijgesteld van BTW zolang ze een therapeutisch doel hebben (ttz opsporen, follow up van ziektebeelden).
Bij onderzoeken die hier niet onder vallen (bvb verzekeringsonderzoeken, gerechtelijke onderzoeken) wordt 21 % BTW aangerekend


Eventuele klachten moeten ons schriftelijk binnen de 7 dagen overgemaakt worden.